هیره دمودکس فولیکولوروم

//هیره دمودکس فولیکولوروم

هیره دمودکس فولیکولوروم

این هیره ها از راسته پروستیگماتا و خانواده دمودسیده می باشند.

جنس دمودکس د دارای گونه های متعددو غیرعادی است که می تواند در انسان و حیوانات ایجاد بیماری کند که بعضی از آنها باعث بروز گال شدیدی در حیوانات میشوند. دو گونه از جنس دمودکس، در انسان بیماریزا می باشد. دمودکس فولیکولاروم  (Demodex folliculorum)   که به هیره فولیکول مو معروف بوده و دومی دمودکس بریویس (Demodex brevis) که در انسان بیماریزا محسوب می گردند. این بیماری در خانم ها بیشتر از آقایان دیده می شود.

این بیماری در سنین کمتر از ۱۰ سال نادر بوده و بیشتر در افراد بالای ۴۰ سال دیده می شود.در مطالعه ای نقش دمودکس فولیکولارم و دمودکس برویس در ایجاد بیماری در صورت و سر افراد مسن بسیار شدیدترو بیشتر بود

این هیره درحیوانات مختلف به ویژه در سگ ضایعات شدیدتری را ایجاد می کندکه این موضوع اهمیت ارتباط افراد را با حیوانات دست آموز در انتقال این آلودگی به انسان بیش از پیش نمایان می سازد.

مرفولوژی:

هیره بسیار کوچک و طول ۰/۳تا۰/۴میلیمتر است.شکم مخطط دارد و به طور کلی شبیه هیره نمیباشد.نسبتا شبیه کرم بندبنداست ولی سینه و چهارجفت پای بسیار کوچک فربه پنج بندی دارد.این هیره با هیچ یک از بندپایان دیگری که انسان را آلوده میکنند اشتباه نمیشوند.

دمودکس ها در فولیکول های مو ،غددچربی مخصوصا بیشتر روی پلک ها، بینی،گونه ها،در قسمت مجاور بینی و همچنین در ترشحات گوش وجوش صورت یافت می شوند و از ترشحات زیرجلدی خصوصاsebum تغذیه می کنند.

ماده ها در پایه موها تخم می گذارند و لارو ۶ پا از تخم خارج می شودکه پس از پوست اندازی به نمف و در پایان به بالغ تبدیل می گردد.کلیه مراحل رشد ۱۳-۱۵ روز در فولیکول های مو یا غدد چربی طول می کشد.

اهمیت پزشکی:

دمودکس گاهی باعث درماتیت،جوش،زردزخم واگیردار یا ورم پلک می شوند ولی با این حال به نظر نمی رسد اثرات سوئی ایجاد کنند.

در کودکان  پوسته ریزی پوست سر  ممکن است به علت عفونت دمودکسی باشد بنابراین پیشنهاد می شود در بیماری های اکسفولیاتیو عفونت دمودکسی نیز در تشخیص افتراقی مد نظر باشد.

از طرفی دمودکس فولیکولاروم در بیماریهائی نظیر آکنه روزاسه آ در ایران نیز همانند دیگر بررسیهای محققان اثبات شده است.  شیوع و دانسیته هیره های دمودکس شانس بروز آکنه روزاسه را افزایش می دهد و تحقیق برای تاثیر درمان این مایت در بیماری آکنه روزاسه پیشنهاد می گردد.

درمان:

با توجه باینکه احتمال انتقال این جرب از طریق تماس مستقیم و استفاده از لوازم مشترک نظیر کلاه – شانه و روسری یامقنعه های مشترک وجود دارد لازم است ضمن پیگیری، احتمال ابتلا سایر افراد خانواده و نیز درمان آنها مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین لازم است که دمودیکوزیس را به عنوان یکی از موارد تشخیص افتراقی درماتیت ها مد نظر قرار داد.

شستشوی روزانه با آب و صابون می تواند آلودگی را کاهش دهد.در آلودگی های شدید می توان از ترکیبات حاوی پلی سولفید یا بنزیل بنزوات استفاده کرد.

منابع:

۱- گزارش یک مورد دمودیکوزیس سر در یک دختر ۶ ساله ، سعید مهدوی عمران ، سیدمحسن رضوانی  ، محمدرضا یوسفی ، سیدعلی اصغر سفیدگر،مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی بابل، دوره هشتم، شمارۀ ۶ ،آذر – دی ۱۳۸۵ ،صفحه ۶۶-۶۳

۲ .دمودکس فولیکول لاروم و روزاسه. پیله ور م ، زمانیان ع. مجله دانشگاه علوم پزشکی همدان۱۳۸۰.

۳-    Baima B, Sticherling M. Demodicidosis revisited. Acta Derm Venereol 2002; 82(1): 3 – ۶.

۴- رابطه مایت های دمودکس با بروز آکنه روزاسه، مروج فرشی حمیده، دهقان محمد. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان،بهار وتابستان ۱۳۸۳،دوره ۶، شماره ۱۳.

توسط |2019-03-16T18:47:58+03:30مارس 16th, 2019|دسته‌بندی نشده|