دانلود مقالات علمی

/دانلود مقالات علمی
دانلود مقالات علمی۱۳۹۸/۴/۱۱ ۱۲:۱۵:۴۹

موضوع لینک دانلود
خونخواری پشه  آنوفل از سطح پوست
خروج آنوفل ها
لارو پشه کولکس
موضوع

عنوان مقاله

سال انتشار

 لینک دانلود

کتاب کنترل تلفیقی ناقلین دانلود
داروهای ضد انگل مالاریا
طغیان ملخ ها
رابطه استرس اکولوژیک با طغیان ملخها- بازنگری نتایج پژوهش های فاز در ملخها
۱۳۸۵ دانلود

برنامه حذف مالاریا(افق ۱۴۰۴)

دانلود
بررسی استفاده از پلی استیرن تجاری و پلی استیرن خرد شده مازاد بر کنترل گونههای مختلف آنوفل ۱۳۸۸ دانلود
کنترل بیولوژیک سوسری آلمانی بررسی تأثیر قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه بهعنوان عامل کنترل بیولوژیک سوسری آلمانی

۱۳۸۴

دانلود
اثر اسانسهای گیاهی بر روی عملکرد حشره کشی قارچهای بیمارگر حشرات بررسی اثر سه اسانس گیاه دارویی بر رشد میسلیومی، جوانهزنی و تولید کنیدیوم سه گونه قارچ بیمارگر حشرات در شرایط آزمایشگاهی

۱۳۹۲

دانلود

کنترل بیولوژیک کنه آرگاس پرسیکوس کنترل بیولوژیک کنه بالغ آرگاس پرسیکوس توسط سویه های مختلف قارچ انتموپاتوژن متاریزیوم آنیزوپلیه در شرایط آزمایشگاهی

۱۳۹۲

دانلود

کنترل بیولوژیک کنه ی ریپیسفالوس آنولاتوس مکانیسم اثر کشندگی برخی سویه های قارچهای انتوموپاتوژن بر کنه ی ریپیسفالوس آنولاتوس

۱۳۹۳

دانلود

باکتری Wolbachia بیولوژی باکتری Wolbachia و نقش آن در کنترل بیولوژیک

دانلود

مبارزه بیولوژیک با سوسری های آلمانی

سمیت تماسی اسانس سیر (Allium sativum L.) و نارنگی (Citrus nobilis var. deliciosa (Ten.) Swingle) روی حشرات کامل سوسری آلمانی (Dictyoptera: Blattellidae) Blattella germanica (L.) )

۲۰۱۵

دانلود

 کنترل بیولوژیک لارو کولکس پیپینس بررسی آزمایشگاهی حشره کش میکروبی تولید شده توسط باکتری باسیلوس تورینژینسیس از پساب
کارخانه  نشاسته به منظور کنترل بیولوژیک لارو کولکس پیپینس

۱۳۹۱

دانلود

بررسی مگس های نیش زن Pseudolynchia canariensis The survey on Pseudolynchia canariensis (Diptera: Hippoboscidae) in
Military Sites and Human Bite Cases Reported in Tehran, Iran

۲۰۱۵

دانلود

بررسی مسمومیت به سموم فسفره بررسی مسمومیت با سموم ارگانو فسفره در جمعیت انسانی در ایران: یک مرور
سیستماتیک

۱۳۹۵

دانلود

برنامه حذف مالاریا تاثیرات برنامه حذف مالار یا بر روی کیفیت نظام مراقبت مالاریا در کشور ایران

۱۳۹۴

دانلود

 

ساس تختخواب

Bed bugs (Cimex lectularius L.) exhibit limited
ability to develop heat resistance
۲۰۱۹

لینک

تاثیر روش درمان پدیکلوزیس

Treatment, Abametapir Lotion,
۰.۷۴%, on Louse Eggs: A Randomized,Double-Blind Study

۲۰۱۹

لینک

بررسی فون و زیستگاه های لاروی پشه های کولیسیده در شمال غرب ایران

Fauna and Larval Habitat Characteristics of Mosquitoes
(Diptera: Culicidae) in ArdabilProvince, Northwestern Iran

۲۰۱۸

لینک

رویکردی فیزیکی جدید در درمان پدیکلوزیس

 

Cold Atmospheric Pressure Plasma Comb—A
Physical Approach for Pediculosis Treatment

۲۰۱۸

 لینک
شیوع آلودگی شپش سر با توجه به وضعیت اجتماعی اقتصادی در کودکان مدرسه

PREVALENCE OF PEDICULUS HUMANUS CAPITIS INFESTATION
AND SOCIO-ECONOMIC STATUS IN SCHOOL CHILDREN; A
REVIEW

۲۰۱۸

  لینک
مقایسه اثر بخشی سه روش کنترل شپش سر

Comparative Efficacy of Three Control Protocols of Head Lice
(Pediculus Humanus Capitis) Infesting Schoolchildren in
Mashhad City, Iran

۲۰۱۸

لینک
اپیدمیولوژی عقرب زدگی

Epidemiology of Scorpionism in Darmian, Iran, 2015

۲۰۱۶

لینک

 

لیشمانیا جلدی

Cutaneous leishmaniasis

۲۰۱۶

لینک

لیشمانیا ماژور

۱۳۹۴

لینک

سطح حساسیت کک ها ارزشیابی سطح حساسیت کک انسان (irritans Pulex )نسبت به پیرتروئیدها ۱۳۹۵ لینک
اقدامات بهداشت محیطی به منظور پیشگیری و کنترل طغیانهای منتقله از غذا دستورالعمل اقدامات بهداشت محیطی به منظور پیشگیری و کنترل طغیانهای منتقله از غذا دانلود
مگس ها دانلود
IPM دانلود
جوندگان آشنایی و مقابله با جوندگان موذی( موشها) دانلود

 

نام توضیح لینک دانلود
کنترل آفت دانلود
کنترل ناقلین دانلود
سم‌شناسی دانلود
فرمولاسیون آفت‌کش‌ها دانلود
آفت‌کش‌ها دانلود

afatkosh